Zobrazit produkty

Všeobecné obchodné podmienky

MONTCOM s.r.o., so sídlom Staříč 539, 739 43 Staříč, Česká republika, IČ: 25849786, DIČ: CZ25849786
zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Ostrave, v oddiele C, vložka 21909
Obchodné podmienky – predaj skladových hangárovgárů

1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto zmluvné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi dodávateľom (ďalej tiež ako “predávajúci”) a odberateľmi (ďalej tiež ako “kupujúci”) Tovar bude dodávaný predávajúcim na základe objednávok kupujúceho akceptovaných predávajúcim. Objednávky môžu byť vykonané prostredníctvom obchodných zástupcov predávajúceho, internetového obchodu, písomne, faxom, e-mailom, osobne či telefonicky. Telefonickú alebo osobnú objednávku možné urobiť v pracovných dňoch od 09:00 do 16:00 hodín. V prípade telefonickej objednávky má predávajúci právo požiadať kupujúceho, aby mu táto objednávka bola pred dátumom dodania tovaru ešte potvrdená doručením písomnej objednávky. Ak kupujúci jeho žiadosti nevyhovie, môže predávajúci inak riadne urobenú objednávku odmietnuť.

1.2. Objednávka musí vždy obsahovať identifikáciu kupujúceho (firmu, sídlo, IČO, DIČ, kontaktný e-mail a telefón), označenie tovaru kódom a presným názvom v súlade s aktuálnou ponukou, množstvo tovaru a deň uskutočnenia objednávky.

2. Objednávacie, platobné a dodacie podmienky

2.1. Tovar bude dodávaný predávajúcim na základe objednávok kupujúceho akceptovaných predávajúcim. Predávajúci najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa uskutočnenia objednávky potvrdí kupujúcemu na oznámený e-mail objednávku vrátane špecifikácie tovaru, množstvo, ceny a predpokladaného termínu dodania.

2.2. Predávajúci je oprávnený odmietnuť inak riadne urobenú objednávku kupujúceho, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou predchádzajúce dodávky tovaru.

2.3. Dodanie tovaru do sídla predávajúceho, prípadne na iné dohodnuté miesto, bude kupujúcemu oznámené e-mailom a zároveň mu bude vystavená faktúra – daňový doklad na úhradu kúpnej ceny, alebo zálohy na kúpnu cenu. Faktúra je splatná do 7 dní odo dňa vystavenia a kupujúcemu bude doručená po dohode niektorým zo spôsobov: poštou, e-mailom, alebo osobne. Cena tovar musí byť uhradená pred jeho prevzatím kupujúcim alebo uhradená v hotovosti pri prevzatí tovaru.

2.4. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu, zálohu, alebo doplatok kúpnej ceny prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený na faktúre najneskôr do posledného dňa jej splatnosti. V prípade úhrady pri prevzatí sa kúpna cena, alebo jej doplatok, hradí v hotovosti pri prevzatí tovaru. Ku všetkým cenám je pripočítaná 20% DPH. Bežné platobné podmienky sú nasledovné: a) ak je objednaný tovar skladom, kupujúci vopred, prípadne pri prevzatí tovaru zaplatí celú kúpnu cenu, b) ak nie je objednaný tovar skladom, kupujúcemu je oznámená predpokladaná doba dodania a vystavená zálohová faktúra na úhradu 30% ceny dodávky.

2.5. Za zaplatenie kúpnej ceny alebo zálohy na kúpnu cenu sa považuje pripísanie príslušnej sumy v prospech účtu predávajúceho uvedeného na faktúre, ak nebolo dohodnuté inak.

2.6. V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované kupní ceny či její části, je tento povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení. V případě, že kupující uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 30% ceny dodávky a následně neuhradí doplatek kupní ceny, zavazuje se prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy. Kupující výslovně souhlasí s tím, že smluvní pokuta bude započtena na uhrazenou zálohu. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

2.7. V prípade, že si kupujúci želá dodanie tovaru na iné miesto ako je sídlo predávajúceho, požiada e-mailom o zabezpečenie takejto prepravy. Prepravu tovaru na iné miesto zabezpečí predávajúci za cenu uvedenú na www.montcom.cz, táto preprava bude vyúčtovaná zvlášť. Pred objednaním prepravy musia byť kupujúcim uhradená celá kúpna cena tovaru. V prípade objednávky s dodacou dobou 120 dní je preprava po Českej republike zdarma v prípade, že kupujúci uhradí po objednaní celú kúpnu cenu.

2.8. Pri prevzatí tovaru odovzdá predávajúci kupujúcemu aj všetky dokumenty týkajúce sa tovaru. Kupujúci je povinný sa s týmito dokumentmi oboznámiť pred tým, než začne tovaru užívať a následne sa týmito dokumentmi riadiť. Kupujúci predávajúcemu prevzatia tovaru písomne ​​potvrdí.

2.9. Tovar bude balené, ložené a riadne zabezpečené pre účel prepravy podľa bežných zvyklostí.

2.10. Predpokladaná dodacia doba bude kupujúcemu oznámená pri potvrdení objednávky predávajúcim. Čiastkové dodávky sú prípustné, ak nie je dohodnuté inak.

2.11. Kupujúci alebo ním poverená osoba je povinná skontrolovať tovar pri prevzatí a prípadné vady ihneď oznámiť predávajúcemu. Prípadné vady tovaru bude kupujúci reklamovať v súlade s podmienkami reklamácie uvedenými v týchto obchodných podmienkach.

2.12. Zodpovednosť zmluvných strán za splnenie zmluvných povinností je vylúčená, ak zmluvné povinnosti neboli splnené:
a) v dôsledku vyššej moci, tj v dôsledku prekážok, ktoré nastali nezávisle na vôli predávajúceho a bráni mu v splnení povinnosti. Ak vyššia moc pôsobí po dobu nepresahujúcu 60 dní, sú zmluvné strany povinné splniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo objednávok akceptovaných kupujúcim, akonáhle účinky vyššej moci pominú, pričom dodacie a všetky ostatné lehoty sa posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci. Ak trvá prekážka dlhšie ako 60 dní, oprávnená zmluvná strana má právo odstúpiť od konkrétnej kúpnej zmluvy (akceptované objednávky), na základe ktorej mala byť príslušná dodávka tovaru realizovaná.
b) v dôsledku zásahu štátneho orgánu, ktorý znemožní zmluvným stranám splnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3. Výhrada vlastníctva, nebezpečenstvo škody na veci

3.1. Zmluvné strany si dojednali výhradu vlastníctva v súlade s § 445 obchodného zákonníka, podľa ktorej vlastnícke právo k dodanému tovaru, vrátane obalu prechádza na kupujúceho dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny, ak nie je písomne ​​dohodnuté inak.

3.2. Kupujúci je oprávnený obvyklým spôsobom disponovať dodaným tovaru, okrem jeho scudzenia tretím subjektom pred zaplatením kúpnej ceny predávajúcemu. Toto oprávnenie sa automaticky zruší, ak bude s kupujúcim začalo konkurzné konanie alebo kupujúci vstúpi do likvidácie.

3.3. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho dňom prevzatia dodaného tovaru. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinností predávajúceho podľa týchto obchodných podmienok.

4. Záruka, reklamácie

4.1. Predávajúci poskytuje záruku za to, že dodaný tovar si uchová úžitkové vlastnosti opísané v sprievodnej dokumentácii po dobu 24 mesiacov, za predpokladu dodržania podmienok stanovených výrobcom a predávajúcim.

4.2. Kupujúci je povinný vady písomne ​​oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr v lehotách uvedených v odseku 3 tohto článku.

4.3. Kupujúci je oprávnený reklamovať:
a) kvantitatívne vady pri prevzatí;
b) vady akosti:
ba) zjavné do 10 dní od prevzatia tovaru;
bb) skryté do 10 dní od zistenia kvalitatívnej chyby, a to po celú dobu užitelnosti tovaru;
c) vady právné do 10 dní od ich zistenia.

4.4. Kupujúci musí reklamáciu podľa odseku 3 písm. b) tohto článku uplatniť písomne. Na posúdenie, či reklamácia bola uplatnená v zhode s vyššie uvedenými lehotami, je rozhodujúci dátum podacej pečiatky, ktorým bola reklamácia uplatnená.

4.5. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
a) číslo faktúry;
b) číslo dodacieho listu, ak bol použitý a ak sa líši od čísla faktúry
c) opis vady, alebo presné určenie, ako sa prejavuje
d) počet chybných kusov s uvedením kódového označenia a názvu tovaru.

4.6. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú v dôsledku činnosti kupujúceho alebo iných udalostí, najmä:

a) v dôsledku nedodržania pokynov predávajúceho alebo výrobcu o používaní a údržbe tovaru;

b) dôsledkom nedodržania prevádzkových, bezpečnostných alebo hygienických predpisov;

c) vykonaním svojvoľných zásahov a zmien tovaru alebo jeho násilným poškodením;

d) vplyvom požiaru okolia alebo inej živelnej katastrofy alebo iných vonkajších vplyvov;

e) prevedením svojvoľných zásahov a zmien do tovaru alebo jeho násilným poškodení;

5. Záverečné dojednania

5.1. Predávajúci a kupujúci vyhlasujú, že súhlasí, aby komunikácia medzi nimi bola vedená podľa ich vlastnej voľby poštou, e-mailom alebo prostredníctvom dátovej schránky. V prípade doručenia poštou sa korešpondencia považuje za doručenú tretím dňom od jej odoslania, v prípade doručovania e-mailom alebo dátovú schránkou sa správy považujú za doručené po uplynutí 72 hodín od ich odoslania.

5.2. Obchodné vzťahy medzi stranami sa riadia slovenským právom, najmä úpravou podľa zák. č 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v účinnom znení a prípadné spory budú riešené vždy najprv zmierlivou cestou av prípade jej zlyhania u Okresného súdu vo Frýdku-Místku v prípade, že bude daná vecná príslušnosť okresného súdu, au Krajského súdu v Ostrave v prípade, že bude daná vecná príslušnosť krajského súdu..

5.3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 4. 2011.
Vo Staříči dňa 31. 3. 2011
Radek Henych, konateľ